ما تامین کنندهخدمات تخصصی شماییم!

ما به دنبال چیزهای خارق العاده هستیم.

چشم انداز ما این است که محصولمان به عنوان بازیگر اصلی بازار شناخته شود و به مرجعی برای افراد و شرکت هایی تبدیل شود که قصد سرمایه گذاری در این بخش را دارند.

Ionic Icons - Shock Theme 1.0

خدمات مالی

خدمات مالی عبارت است از ارائه خدمات مرتبط با محصولات مالــی توســط شرکــت هــا و مؤسـســات مجـــــاز به انجــــــام آنهـــا.

Ionic Icons - Shock Theme 1.0

مشاوره لجستیک

با کمک ما زمان لجستیکی عملیات خود را کاهش دهید.

Ionic Icons - Shock Theme 1.0

مشاور هیئت مدیره

برای نتایج بهتر از پشتیبانی استفاده کنید

Ionic Icons - Shock Theme 1.0

طراحی محصول

ضریب گســترده و موثـــر توسـعـه ایـده هـــا.

Ionic Icons - Shock Theme 1.0

برند سازی

ما از طریق مفاهیم نوآورانه استراتژی برند را توسعه می دهیم.

Ionic Icons - Shock Theme 1.0

تولید ویدئو

ویرایش ساختاری ویدئو برای ارائه تمام اطلاعات پروژه.

دیجیتال مارکتینگ

ما کانال های دیجیتال، موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی را ادغام می کنیم.

شامل چه خدماتی است؟

ما از بهترین فناوری های موجود در بازار استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما نتایج مثبتی کسب می کنند.
# فازها پیگیری توضیح
۱ نمونه سازی با مشتری از ۱ تا ۲ روز
۲ توسعه تیم فناوری از ۱ تا ۵ روز
۳ اعتبار سنجی تیم مدیریت پروژه آماده